1. Algemene Voorwaarden Yourdesigner Internet Specialisten 01-01-2005


  Artikel 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
   • Yourdesigner: Yourdesigner Internet Specialisten, gevestigd te Den Haag.
   • Opdrachtgever: degene met wie Yourdesigner een Overeenkomst is aangegaan.
   • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Yourdesigner en Opdrachtgever op grond waarvan Yourdesigner een Dienst (op)levert.
   • Dienst: de specifieke dienst die Yourdesigner met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.

  Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Yourdesigner en Opdrachtgever betreffende de Dienst.
  2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2003
  3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
   1. de Overeenkomst
   2. de bijlagen
   3. de algemene voorwaarden

  Artikel 3. Tot stand komen van een Overeenkomst, aanbieding en acceptatie
  1. Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen Yourdesigner en Opdrachtgever eerst tot stand:
   • vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen, of
   • vanaf de datum dat Yourdesigner de aanvraag van Opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd, of
   • vanaf het moment dat Yourdesigner met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
  2. Het staat Yourdesigner vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  3. Alle offertes en prijsopgaven gedaan door Yourdesigner zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is bepaald.
  4. Een aanbieding of offerte gedaan door Yourdesigner heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  5. Op eigen algemene voorwaarden, dan wel afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Yourdesigner zijn bevestigd.
  6. Partijen verklaren deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten c.q. nog te sluiten Overeenkomsten.
  7. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn.

  Artikel 4. (Op)levering van de Dienst
  1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Yourdesigner zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. Yourdesigner houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Opdrachtgever. De door Yourdesigner opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  2. Opdrachtgever zal alle voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan Yourdesigner verstrekken.
  3. Opdrachtgever zal aanwijzingen van Yourdesigner betreffende de (op)levering van de Dienst opvolgen.
  4. Yourdesigner kan de website van Opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is Opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

  Artikel 5. Gebruik van de Dienst
  1. Opdrachtgever dient bereikbaar te zijn op het door hem opgegeven e-mailadres en e-mail van Yourdesigner m.b.t. tot de geleverde dienst(en) nauwlettend in de gaten te houden (zie ook digitale facturen, art. 18.4). Opdrachtgever dient Yourdesigner wijzigingen in dit e-mailadres door te geven.
  2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende apparatuur zorgvuldig gebruikt. Opdrachtgever zal de eventueel door Yourdesigner gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst en de eventueel daarbij behorende apparatuur in acht nemen.
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan Yourdesigner of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om deze storing of schade te herstellen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk (voor backup) van alle eigen data.
  5. Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en de netwerken waarvan Yourdesigner gebruik maakt.

  Artikel 6. Domeinnaam
  1. Op verzoek kan Yourdesigner voor Opdrachtgever een domeinnaam aanvragen, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden. Domeinnamen worden geregistreerd onder eigen naam van Opdrachtgever. Hierbij treedt Yourdesigner slechts op als tussenpersoon en accepteert zij geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Yourdesigner schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (de registratie en/of het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever is m.b.t. de registratie en/of verhuizing van .nl domeinen akkoord met de huidige regelgeving van SIDN. Door Opdrachtgever niet naar waarheid en/of onjuist ingevulde registratie-, verhuis- en/of overige formulieren zijn voor Opdrachtgever's eigen verantwoording. Eventuele boetes van SIDN zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever a EUR 95,- (vijfennegentig euro) per geval.

  Artikel 7. Website(s) en eigen/dedicated server(s) van Opdrachtgever
  1. Indien een derde Yourdesigner erop wijst dat op de website(s) en/of (gehuurde) server(s) van Opdrachtgever informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Yourdesigner gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website(s) en/of server(s) aan de netwerken waarvan Yourdesigner gebruik maakt verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indien de website(s) op een systeem van Yourdesigner staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. Yourdesigner zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar Opdrachtgeveren wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie. Bovendien is Yourdesigner in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de inbreuk dat rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat recht op schadevergoeding van Opdrachtgever op Yourdesigner ontstaat.
  2. Opdrachtgever vrijwaart en zal Yourdesigner schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband de informatie op de website(s) en/of server(s) afkomstig van Opdrachtgever.
  3. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die hoort bij het afgenomen hostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft Yourdesigner het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 2,50 (twee euro en vijftig eurocent) per MB per maand, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Er mag niet meer dataverkeer worden gebruikt dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die hoort bij het afgenomen hostingpakket. Indien een maandelijkse vooraf ingekochte datalimiet door Opdrachtgever wordt overschreden, heeft Yourdesigner het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 5,- (vijf euro) per GB per maand, tenzij anders is overeengekomen.
  5. Er mogen geen toepassingen worden geladen vanaf uw hostingaccount zoals IRC Talkers en Bots.
  6. Uw webhostingaccount mag niet meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessen van de server. Blijft dit toch het geval, dan is upgraden naar een eigen of dedicated server een optie.
  7. Niet toegestaan zijn:
   • websites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan; (n.v.t. op dedicated servers)
   • websites ter verspreiding van illegaal beeld-, audio- en/of videomateriaal en/of software.
   Het is Opdrachtgever eveneens verboden:
   • informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving;
   • informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
   • informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
   • spam te versturen.
   • informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van Yourdesigner of aan andere servers op het Internet.
   Onverminderd het bepaalde in Artikel 22. 'Buitengebruikstelling en opschorting' heeft Yourdesigner het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat Opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien Opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan Yourdesigner bovendien een boete van EUR 2.500,- (vijfentwintighonderd euro) per overtreding aan Opdrachtgever opleggen.

  Artikel 8. Gebruik van netwerken
  1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met de netwerken die Yourdesigner gebruikt. Yourdesigner gebruikt meerdere netwerken van verschillende leveranciers. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
  2. Van Yourdesigner kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
  3. Opdrachtgever vrijwaart en zal Yourdesigner schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.
  4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van netwerken waarvan Yourdesigner gebruik maakt, netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
  5. Indien naar het redelijk oordeel van Yourdesigner een gevaar ontstaat voor het functioneren van de netwerken waarvan Yourdesigner gebruik maakt en/of van de dienstverlening aan Opdrachtgeveren van Yourdesigner zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever, kan Yourdesigner Opdrachtgever redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
  6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van de netwerken waarvan Yourdesigner gebruik maakt, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken. Opdrachtgever is gehouden alle door Yourdesigner ten gevolge hiervan geleden schade te vergoeden.

  Artikel 9. Dataverkeer van Opdrachtgever
  1. Het data- en e-mailverkeer voor de Opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of Dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht Opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is Yourdesigner gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet Opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is Yourdesigner gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
  2. Opdrachtgever vrijwaart en zal Yourdesigner schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer van Opdrachtgever.

  Artikel 10. Backups
  1. Yourdesigner maakt backups van haar eigen data zoals o.a. OS, databaseservers, webservers en mailservers.
  2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor backup van alle eigen data. Yourdesigner kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies van data van Opdrachtgever.

  Artikel 11. Grensoverschrijdend gegevensverkeer
  1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever Yourdesigner voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.

  Artikel 12. Gebruik van identificatiegegevens
  1. Yourdesigner zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Opdrachtgever zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Yourdesigner hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
  2. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.
  3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Opdrachtgever, kan Yourdesigner Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
  4. Indien is vastgesteld dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes danwel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever direct in verzuim en is Opdrachtgever gehouden alle door Yourdesigner ten gevolge van het misbruik geleden schade te vergoeden.

  Artikel 13. Dienstverlening en onderhoud
  1. Yourdesigner zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
  2. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Yourdesigner.
  3. Yourdesigner is vrij in haar keuze om Diensten zoals co-locatie en dedicated server verhuur uit te besteden aan andere leveranciers. Yourdesigner treedt in dat geval slechts op als tussenpersoon.
  4. Yourdesigner garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.

  Artikel 14. Wijziging in eigenschappen Dienst
  1. Yourdesigner is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.
  2. Yourdesigner zal een wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
  3. Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

  Artikel 15. Wijziging en verhuizing
  1. Wijziging van het factuur- en adresgegevens en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk aan de Yourdesigner te worden medegedeeld.
  2. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij Yourdesigner te worden aangevraagd. Yourdesigner is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen.

  Artikel 16. Annulering
  1. Indien Opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien Opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal Yourdesigner 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van EUR 25,- (vijfentwintig euro), exclusief alle voor de order geldende setupkosten, aan de Opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Yourdesigner de kosten van eventuele domeinnaamregistratie(s) factureren.

  Artikel 17. Vergoeding en prijzen
  1. Bedragen zoals genoemd op de website, in de Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro's en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Yourdesigner kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor specificaties van nota's, betalingsherinneringen, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen, voorzover die kosten in redelijkheid gemaakt moeten worden.
  3. Indien Opdrachtgever schade(s) en/of storing(en) veroorzaakt in de Dienst en/of hardware, zal Yourdesigner de kosten voor software- en/of hardwarematige probleemoplossing en/of reparatie aan opdrachtgever doorberekenen. Hierbij inbegrepen zijn ook hacks en spam als gevolg van de installatie van niet deugdelijke en/of onveilige scripts door Opdrachtgever.
  4. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan Yourdesigner per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

  Artikel 18. Betaling
  1. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling (per e-mail) van Yourdesigner aan Opdrachtgever dat de Dienst is opgeleverd.
  2. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt, tenzij anders aangegeven door Yourdesigner. Door invulling van een online bestelformulier gaat Opdrachtgever akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting.
  3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan.
  4. Yourdesigner zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen door middel van een (electronische) factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Yourdesigner op de door haar aangewezen bank- of girorekening is ontvangen. Eventuele (bank)kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  5. Indien Opdrachtgever meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Opdrachtgever de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan Yourdesigner kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Yourdesigner een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
  6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien Yourdesigner genoodzaakt is een herinnering of aanmaning te sturen, is Yourdesigner gerechtigd EUR 15,- (15 euro) administratiekosten in rekening te brengen. Wordt binnen de nieuwe termijn ook niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Dienstverlening aan Opdrachtgever zal worden stopgezet totdat betaling is ontvangen (zie ook Artikel Buitengebruikstelling en opschorting). Het stopzetten van de Dienstverlening betekent niet dat het openstaand bedrag niet meer voldaan hoeft te worden.
  7. Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, te berekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand.
  8. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen, voorzover nodig na ingebrekestelling, jegens Yourdesigner niet nakomt, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de incassering van de vordering, steeds voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).
  9. Betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van vervallen rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.
  10. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Yourdesigner en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Yourdesigner onmiddellijk opeisbaar zijn.

  Artikel 19. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
  1. Yourdesigner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van Yourdesigner komen zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun Dienst en/of product en/of storingen in een Dienst, product en/off een netwerk van een leverancier.
  3. In geval van tijdelijke overmacht is Yourdesigner gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal de Opdrachtgever gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
  4. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 20. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van Yourdesigner voor enige vorm van schade is uitgesloten, zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer is uitgesloten.
  2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Yourdesigner mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden.
  3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle eigen data. Yourdesigner kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies van data van Opdrachtgever (Zie ook Artikel 10. 'Backups').
  4. Opdrachtgever is gehouden Yourdesigner te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen haar personeelsleden, tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan.

  Artikel 21. Reclame
  1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Yourdesigner vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Yourdesigner. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

  Artikel 22. Buitengebruikstelling en opschorting
  1. Yourdesigner behoudt zich het recht voor de Dienst(en) van Opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Yourdesigner niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
  2. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door Yourdesigner gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag ad EUR 95,- (vijfennegentig euro) voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

  Artikel 23. Duur en beëindiging domeinnamen en webhosting
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
  3. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
  5. Elke beëindiging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
  6. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Yourdesigner de opzegging heeft bevestigd.
  7. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts beëindigen indien Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  8. Yourdesigner kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Yourdesigner niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt of daarmee in strijd handelt.
  9. Yourdesigner heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  10. Indien eigen/dedicated server(s) en/of website(s) van Opdrachtgever gevaar opleveren voor het netwerk waarvan Yourdesigner gebruik maakt en/of de Dienstverlening van Yourdesigner, kan Yourdesigner Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien Opdrachtgever deze niet opvolgt, kan Yourdesigner alsnog de Overeenkomst beëindigen. Eventuele kosten die gemaakt dienen te worden om schade(s) en/of storing(en) te herstellen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
  11. Yourdesigner is te allen tijde gerechtigd domeinnamen van Opdrachtgever op te heffen, indien Opdrachtgever een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Yourdesigner niet nakomt.

  Artikel 24. Gevolgen van beëindiging
  1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal Yourdesigner één maand na beëindiging van de Overeenkomst de door Yourdesigner voor Opdrachtgever geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen.

  Artikel 25. Overdracht
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yourdesigner is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

  Artikel 26. Intellectueel Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij Yourdesigner of haar licentiegevers.

  Artikel 27. Geheimhouding
  1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.

  Artikel 28. Privacy
  1. Yourdesigner zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
  2. Opdrachtgever verleent Yourdesigner toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

  Artikel 29. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Yourdesigner zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

  Artikel 30. Slotbepaling
  1. De administratie van Yourdesigner levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
  2. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.
  3. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.